MVR造气风机性能表

去风机厂主页 MVR造气风机 MVR脱碳风机 MVR立窑风机 MVR配套风机 MVR煤气风机 MVR大流量风机 MVR系列引风机 去风机厂主页
MVR选矿风机 MVR高炉风机 MVR污水处理 MVR硫酸风机 MVR通用风机 MVR小流量风机 MVR系列送风机
 

***下一页***

MVR在镀电行业使用

MVR在石油行业使用

MVR在橡胶行业使用

MVR在染料行业使用

MVR在化工行业使用

MVR在稀土行业使用

MVR在腌制行业使用

MVR在冶金行业使用

MVR在树脂行业使用

MVR配套压缩机

MVR在化肥行业使用

双剑风机上一页←,双剑风机厂高压MVR配套风机C810-1.35风机性能表,双剑风机厂高压MVR配套风机C810-1.5风机性能表,双剑风机厂高压MVR配套风机C810-1.7风机性能表,双剑风机厂高压MVR配套风机C810-1.8风机性能表,双剑风机厂高压MVR配套风机C810-2风机性能表,双剑风机厂高压MVR配套风机C810-2.1风机性能表,双剑风机厂高压MVR配套风机C810-2.15风机性能表,双剑风机厂高压MVR配套风机C810-2.25风机性能表,双剑风机厂高压MVR配套风机C810-2.28风机性能表,双剑风机厂高压MVR配套风机C810-2.3风机性能表,双剑风机厂高压MVR配套风机C810-2.33风机性能表,双剑风机厂高压MVR配套风机C810-2.36风机性能表,双剑风机厂高压MVR配套风机C810-2.38风机性能表,双剑风机厂高压MVR配套风机C810-2.4风机性能表,双剑风机厂高压MVR配套风机C810-2.45风机性能表双剑风机厂高压MVR配套风机C820-1.35风机性能表,双剑风机厂高压MVR配套风机C820-1.5风机性能表,双剑风机厂高压MVR配套风机C820-1.7风机性能表,双剑风机厂高压MVR配套风机C820-1.8风机性能表,双剑风机厂高压MVR配套风机C820-2风机性能表,双剑风机厂高压MVR配套风机C820-2.1风机性能表,双剑风机厂高压MVR配套风机C820-2.15风机性能表,双剑风机厂高压MVR配套风机C820-2.25风机性能表,双剑风机厂高压MVR配套风机C820-2.28风机性能表,双剑风机厂高压MVR配套风机C820-2.3风机性能表,双剑风机厂高压MVR配套风机C820-2.33风机性能表,双剑风机厂高压MVR配套风机C820-2.36风机性能表,双剑风机厂高压MVR配套风机C820-2.38风机性能表,双剑风机厂高压MVR配套风机C820-2.4风机性能表,双剑风机厂高压MVR配套风机C820-2.45风机性能表,中国双剑高压大流量MVR配套风机C830-1.35风机性能表,中国双剑高压大流量MVR配套风机C830-1.5风机性能表,中国双剑高压大流量MVR配套风机C830-1.7风机性能表,中国双剑高压大流量MVR配套风机C830-1.8风机性能表,中国双剑高压大流量MVR配套风机C830-2风机性能表,中国双剑高压大流量MVR配套风机C830-2.1风机性能表,中国双剑高压大流量MVR配套风机C830-2.15风机性能表,中国双剑高压大流量MVR配套风机C830-2.25风机性能表下一页

MVR造气风机性能参数表

MVR造气风机型号
输送介质
进口工况
出口压力mmH2O
轴功率KW
主轴转速r/rain
配套电机
流量m3/min
压力kg/cm2
温度℃
参考密度kg/m3
型号
功率KW
电压V
C200-1.24(D200-21)
空气
200
1
20
1.16
2400
102.7
2960
Y315M-2
132
380
C250-1.23(D250-21)
空气
250
l
20
1.16
2300
123.2
2960
Y315M-2
132
380
C280-1.24(D280-21)
空气
280
1
20
1.16
2400
144.5
2960
Y315S-2
160
380
C300-1.25(D300-21)
空气
300
l
20
1.16
2500
161.2
2960
JK2122-2
185
380
C300-1.27(D300-22)
空气
300
l
20
1.16
2700
172.2
2960
JK2122-2
185
380
C350-1.24(D350-21)
空气
350
1
20
1.16
2400
179.8
2960
JK2123-2
200
380
C350-1.27(D350-22)
空气
350
1
20
1.16
2700
200.8
2960
JK2123-2
220
380
C400-1.25(D400-21)
空气
400
l
20
1.16
2500
213.8
2960
JK2123-2
220
380
C400-1.27(D400-22)
空气
400
l
20
1.16
2700
229.6
2960
JKl24-2
250
380
C400-1.3(D400-23)
空气
400
l
20
1.16
3000
253.2
2960
JKl24.2
275
380
C450-1.25(D450-21)
空气
450
l
20
1.16
2500
240.3
2960
JKl24.2
275
380
C450-1.28(D450-22)
空气
450
1
20
1.16
2800
267.1
2960
JKl24.2
275
380
C500-1.25(D500-21)
空气
500
l
20
1.16
2500
267
2960
JKl32.2
290
380
C500-1.265(D500-22)
空气
1500
1
20
1.16
2650
282.4
960
JKl33.2
315
380或6K
C500-1.28(D500-23)
空气
500
1
20
1.16
2800
297
2960
JKl33.2
315
380或6K
C500-1.3(D500-24)
空气
500
l
20
1.16
3000
301
2960
JKl33.2
315
380或6K
C500-1.35(D500-25)
空气
500
1
20
1.16
3500
349
2960
JK400-2
400
6K或10K
C550-1.25(D550-21)
空气
550
1
20
1.16
2500
296
2960
JKl33-2
315
380或6K
C600-1.28(D600-21)
空气
600
l
20
1.16
2800
356.5
2960
JK400-2
400
6K或10K
C600-1.3(D600-22)
空气
600
l
20
1.16
3000
380.1
2960
JKl35-2
440
6K或1OK
C700-1.3(D700-21)
空气
700
l
20
1.16
3000
468
2960
JK-500
500
6K或10K
C700-1.32(D700-22)
空气
700
l
20
1.16
3200
470.4
2960
JK-500
500
6K或10K
C700-1.35(D700-23)
空气
700
1
20
1.16
3500
511.2
2960
Y450-2
560
6K或10K
C800-1.3(D800-21)
空气
800
1
20
1.16
3000
506.6
2960
JK-630
630
6K或10K
C800-1.35(D800-22)
空气
800
l
20
1.16
3500
584.5
2960
JK-630
630
6K或10K
AI600-1.25(D600-11)
空气
600
l
20
1.16
2500
320.4
2960
JKl34-2
350
6K或10K
AI600-1.28(D600-12)
空气
600
1
20
1.16
2800
323.8
2960
JKl34-2
350
6K或10K
AI600-1.3(D800-13)
空气
600
1
20
1.16
3000
334
2960
JKl35-2
440
6K或10K
AI700-1.25(D700-11)
空气
700
1
20
1.16
2500
373.8
2960
JKl35-2
440
6K或10K
AI700-1.28(D700-12)
空气
700
l
20
1.16
2800
384.2
2960
JKl35-2
440
6K或10K
AI700-1.3(D700-13)
空气
700
l
20
1.16
3000
412
2960
JKl35-2
440
6K或10K
AI800-1.24(D800-11)
空气
800
l
20
1.16
2400
411.2
2960
JK-500
500
6K或10K
AI800-1.28(D800-12)
空气
800
1
20
1.16
2800
438
2960
JK-500
500
6K或10K
AI800-1.3(D800-13)
空气
800
l
20
1.16
3000
492
2960
JK-630
630
6K或10K
AI900-1.25(D900-11)
空气
900
1
20
1.16
2500
480.6
2960
Y450-2
560
6K或10K
AI900-1.28(D900-12)
空气
900
l
20
1.16
2800
518
2960
JK-630
630
6K或10K
AI1100-1.25(D1100-11)
空气
1100
1
20
1.16
2500
587.7
2960
JK-630
630
6K或10K
AI1l00-1.28(D1100-12)
空气
1100
l
20
1.16
2800
653.2
2960
JK-800
800
6K或10K
AIll00-1.31(D1100-13)
空气
1100
1
20
1.16
3100
689
2960
JK-800
800
6K或10K
AI1150-1.25(D1150-11)
空气
1150
1
20
1.16
2500
614.1
2960
JK710-2
710
6K或10K
AIIl250-1.25(D1250-11)
空气
1250
l
20
1.16
2500
667.8
2960
JK-800
800
6K或10K
AIIl500-1.25(D1500-11)
空气
1500
l
20
1.16
2500
801.5
2960
YK1000-2/990
1000
6K或10K

湖北双剑风机厂各种风机性能表总汇

部分图片

 

联系人:王军

要买风机 手机:13972989387 王军微信号:wp-201414 王军QQ号:1539216110 厂址:广水市开发区 要买配件
要修风机 http://www.hbsjwj.com 邮箱:hbsjfj@163.com 要修风机

风机厂各种专用MVR配套风机

MVR配套风机MVR脱碳风机MVR立窑风机MVR造气风机MVR煤气风机MVR粮机风机

MVR烧结风机MVR高速风机MVR硫酸风机MVR选矿风机MVR高炉风机MVR污水处理MVR通用风机

GHYH系列送风机MVR小流量风机MVR造纸用风机MVR脱硫风机GHYH系列引风机

全天服务热线:13451281114.请去→《风机修理网页》←